BYGGNADSTEKNISKA TJÄNSTER

Sane­ring — nybyggnation:

Allt lyc­kas!

VVS-planering

 • Vär­me­sy­stem
 • Vat­ten och avlopp
 • Ven­ti­la­tion
 • Auto­ma­tik
 • Ener­gi­cer­ti­fi­kat
 • Ener­gi­op­ti­me­ring
 • Kyl­sy­stem
 • Över­vak­ning
 • Under­le­ve­ran­törsupp­drag
 • Regn­vat­tens­sy­stem
 • Drä­ne­rings­sy­stem

Elplanering

 • Säker­hets­sy­stem
 • Brand­larm
 • Inbrott­sy­stem
 • Pas­sage- och låssystem
 • Belys­ning­ar
 • Uttag och kraftströmsgrupper
 • Data och svagströmsapplikationer

Husteknisk planering

 • Huvud­pla­ne­ring
 • Kon­struk­tion
 • Bygg­lovs­hand­ling­ar