POLYPOINTISTA

Ota osaa visi­o­stam­me ja sii­tä mikä muo­va­si lii­ke­to­i­min­tam­me tämän päivän tasolle

Visiomme

PolyPointin kanssa projektit onnistuu

 • Sane­e­raus tai uudisrakentaminen

 

 • Suun­nit­telun laaju­us on tilaa­jan päätös

 

 • Teem­me vai­vat­to­mas­ti yhteistyötä

 

 

PolyPointin kanssa projektit onnistuu

 • Sane­e­raus tai uudisrakentaminen

 

 • Suun­nit­telun laaju­us on tilaa­jan päätös

 

 • Teem­me vai­vat­to­mas­ti yhteistyötä

 

 

PolyPointin kanssa projektit onnistuu

 • Sane­e­raus tai uudisrakentaminen

 

 • Suun­nit­telun laaju­us on tilaa­jan päätös

 

 • Teem­me vai­vat­to­mas­ti yhteistyötä

 

 

Meidän arvot ja tavoitteet

 • Se mitä suun­nit­te­lem­me pitää myö­skin toi­mia todellisuudessa

 

 • Tyh­jiä lupa­uksia ei anneta

 

 • Asi­ak­kaan etu on meidän etu, meillä ei ole sitou­muksia tava­ran­to­i­mit­ta­jal­le tai ura­ko­it­si­jal­le — pel­kästään asiakkaalle

 

 

Meidän arvot ja tavoitteet

 • Se mitä suun­nit­te­lem­me pitää myö­skin toi­mia todellisuudessa

 

 • Tyh­jiä lupa­uksia ei anneta

 

 • Asi­ak­kaan etu on meidän etu, meillä ei ole sitou­muksia tava­ran­to­i­mit­ta­jal­le tai ura­ko­it­si­jal­le — pel­kästään asiakkaalle

 

 

Meidän arvot ja tavoitteet

 • Se mitä suun­nit­te­lem­me pitää myö­skin toi­mia todellisuudessa

 

 • Tyh­jiä lupa­uksia ei anneta

 

 • Asi­ak­kaan etu on meidän etu, meillä ei ole sitou­muksia tava­ran­to­i­mit­ta­jal­le tai ura­ko­it­si­jal­le — pel­kästään asiakkaalle

 

 

Historiamme

 

Poly­point perus­tet­ti­in vuon­na 1998 ohjel­mistoyri­tyk­sek­si. Lii­ke­to­i­min­nan tavo­it­te­e­na oli kään­tää ja kehit­tää koti­mai­sen CAD-ohjel­man JCAD:in ruot­sin­ki­e­li­stä versiota.

 

Alku­vu­o­si­na Poly­point toi­mi lähei­senä kump­pa­ni­na Svens­ka Yrkeshögskolan:in (nyky­i­sin Yrkes­hög­sko­lan Novia) “jat­kok­ou­lutus- ja kehi­tyspal­velu­i­den yksi­kön” kans­sa jär­je­stämällä muun muas­sa eri­lais­ten 2D- ja 3D-CAD-ohjel­mi­en ja Micro­soft Office-pal­velu­jen kurs­se­ja ja datak­ou­lutuksia. Näi­den ansi­os­ta alo­im­me vas­taa­not­taa kurs­si­en osal­listu­jil­ta pyyn­töjä tek­ni­si­stä kon­sultti­pal­velu­is­ta. Kun yri­tys tuli enem­män tun­ne­tuksi, pyyn­töjä tuli myös muualta. 

 

Vuo­si­tu­han­nen vaih­te­es­sa yri­tyk­sen toi­min­ta alkoi muut­tua ja suun­tautui tek­nil­li­seen kon­sult­tiy­ri­tyk­seen. Tuol­lo­in alo­im­me tar­jo­ta asi­ak­ka­il­lem­me pal­velu­i­ta raken­nus­tek­ni­i­kas­sa, maa- ja vesi­ra­ken­ta­mi­ses­sa, säh­kö­tek­ni­i­kas­sa, LVIA- ja raken­nus­au­to­maa­tios­sa sekä tie­to­tek­ni­i­kas­sa. Otim­me vas­taan myö­skin uusia raken­nus­pro­jekte­ja koke­muk­sen kas­vaes­sa. Mot­tom­me on vie­lä­kin “kaik­ki on tehok­kaal­la taval­la saata­vil­la saman katon alta”, sai jalan­si­jaa toimialueellamme. 

 

Vii­me vuo­si­na pää­pai­no on siir­tynyt sähkö‑, LVIA-tek­ni­ik­kaan ja raken­nus­au­to­maa­tioon, mut­ta tar­jo­am­me myös pal­velu­i­ta muil­ta alu­eil­ta; esim. raken­nus­su­un­nit­telua. Tällä het­kel­lä asi­a­kas­kun­ta koostuu pääo­sin raken­nusy­ri­tyk­si­stä, kun­nista, kun­ti­en toi­misto­is­ta ja jul­ki­sista raken­nuksista, mut­ta pie­nem­mät­kin pro­jek­tit ovat sama­nar­vo­i­sesti tervetulleita. 

 

Yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta läh­ti­en olem­me toi­mi­ne­et myös vene­te­ol­li­su­u­des­sa ali­hank­ki­ja­na useil­le alu­een kuu­lu­i­sim­mil­le vene­val­mista­jil­le. Venei­den suun­nit­telus­sa olem­me aut­am­me esi­mer­kiksi LVI-suun­nit­telus­sa, kom­po­nent­ti­en suun­nit­telus­sa, vene- ja kone­hu­o­neis­sa, säi­li­ö­i­den suun­nit­telus­sa ja sisä­ti­lo­jen suun­nit­telus­sa. Olem­me myös ylpei­tä alo­it­ta­jia ja perusta­jia 2010 perus­te­tul­le Oce­an Qua­li­ty Systems-yri­tyk­sel­le. OQS val­mistaa pur­je­ka­ta­ma­raa­ne­ja ylel­li­syys­seg­men­tis­sä, jon­ka koko on 60 jal­kaa ja suurempi.