Vilka vi är

Ab Poly­point Oy, FO-num­mer 1494017–5, Cho­ra­eus­ga­tan 13, 63801 Jakobstad

Vår webb­plats­a­dress är: https://polypoint.com.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besö­ka­re läm­nar kom­men­ta­rer på webb­plat­sen sam­lar vi in de upp­gif­ter som visas i kom­men­tarsfor­mu­lä­ret samt besö­ka­rens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detek­te­ring av skräpmeddelanden.

En ano­ny­mi­se­rad sträng som ska­pats uti­från din e‑postadress (även kal­lat hash-vär­de) kan kom­ma att sän­das till tjäns­ten Gra­va­tar för att avgö­ra om du finns regi­stre­rad där. Integri­tets­po­li­cyn för tjäns­ten Gra­va­tar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kom­men­tar har god­känts kom­mer din pro­fil­bild att visas publikt till­sam­mans med din kommentar.

Media

Om du lad­dar upp bil­der till webb­plat­sen bör du und­vi­ka att lad­da upp bil­der där EXIF-data inklu­de­rar data från GPS-loka­li­se­ring. Besö­ka­re till webb­plat­sen kan lad­da ned och ta fram alla posi­tio­ne­rings­upp­gif­ter från bil­der på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du läm­nar en kom­men­tar på vår webb­plats kan du väl­ja att spa­ra ditt namn, din e‑postadress och webb­plats­a­dress i coo­kie-filer. Det­ta är för din bekväm­lig­het för att du inte ska behö­va fyl­la i des­sa upp­gif­ter igen näs­ta gång du skri­ver en kom­men­tar. Des­sa coo­kie-filer gäl­ler i ett år.

Om du besö­ker vår inlogg­nings­si­da kom­mer vi att sät­ta en till­fäl­lig coo­kie för att under­sö­ka om din webb­lä­sa­re accep­te­rar dem. Den­na coo­kie inne­hål­ler inga per­son­upp­gif­ter och den för­svin­ner när du stäng­er din webbläsare.

När du log­gar in kom­mer vi dess­utom att ska­pa fle­ra coo­kie-filer för att spa­ra infor­ma­tion om din inlogg­ning och dina val för utform­ning av skärm­lay­ou­ten. Coo­kie-filer för inlogg­ning gäl­ler i två dagar och coo­kie-filer för lay­out­val gäl­ler i ett år. Om du krys­sar i ”Kom ihåg mig” kom­mer din coo­kie att fin­nas kvar i två vec­kor. Om du log­gar ut från ditt kon­to kom­mer coo­kie-filer­na för inlogg­ning att tas bort.

Om du redi­ge­rar eller pub­li­ce­rar en arti­kel kom­mer en extra coo­kie-fil att spa­ras i din webb­lä­sa­re. Den­na coo­kie-fil inne­hål­ler inga per­son­upp­gif­ter utan anger endast inläggs-ID för den arti­kel du just redi­ge­ra­de. Den gäl­ler under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artik­lar på den­na webb­plats kan inne­hål­la inbäd­dat inne­håll (exem­pel­vis vide­oklipp, bil­der, artik­lar o.s.v.). Inbäd­dat inne­håll från and­ra webb­plat­ser beter sig pre­cis på sam­ma sätt som om besö­ka­ren har besökt den and­ra webbplatsen.

Des­sa webb­plat­ser kan sam­la in upp­gif­ter om dig, använ­da coo­kie-filer, bäd­da in ytter­li­ga­re spår­ning från tred­je part och över­va­ka din inter­ak­tion med sag­da inbäd­da­de inne­håll, inklu­si­ve spår­ning av din inter­ak­tion med det­ta inbäd­da­de inne­håll om du har ett kon­to och är inlog­gad på webb­plat­sen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Artik­lar på den­na webb­plats kan inne­hål­la inbäd­dat inne­håll, exem­pel­vis vide­oklipp, bil­der, artik­lar o.s.v.

Per­son­upp­gif­ter sam­las huvud­sak­li­gen in av använ­da­ren själv i sam­band med per­so­nen tar kontakt.

Upp­gif­ter som använ­da­ren själv uppger:

  • kon­takt­upp­gif­ter, t.ex. namn och e‑postadress när använ­da­ren tar kontakt
  • annan infor­ma­tion som har sam­lats in med använ­da­rens samtycke

Upp­gif­ter som obser­ve­ras om använd­ning­en av tjänster:

  • Använd­ning av tjäns­tens oli­ka funk­tio­ner samt sidvisningar
  • infor­ma­tion om använd­ning­en av webb­plat­sen sam­las in med Goog­le Ana­ly­tics. För att Goog­le Ana­ly­tics ska kun­na ana­ly­se­ra använd­ning­en av webb­plat­sen pla­ce­ras coo­ki­es i datorn. Coo­ki­es ger infor­ma­tion om hur du använ­der webb­plat­sen (ock­så IP-adres­sen). Infor­ma­tio­nen används för att ana­ly­se­ra använd­ning­en av webb­plat­sen, sam­man­stäl­la rap­por­ter om använd­ning­en till webb­plat­sens äga­re och erbju­da and­ra tjäns­ter i anknyt­ning till webb­plat­sens akti­vi­te­ter och använd­ning­en av internet.
  • annan infor­ma­tion som har sam­lats in med använ­da­rens samtycke.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skri­ver en kom­men­tar kom­mer kom­men­ta­ren och dess meta­da­ta att spa­ras utan tids­gräns. Anled­ning­en till det­ta är att vi behö­ver kun­na hit­ta och god­kän­na upp­följ­nings­kom­men­ta­rer auto­ma­tiskt och inte läg­ga dem i kö för granskning.

För använ­da­re som regi­stre­rar sig på er webb­plats (om såda­na finns) spa­rar vi även de per­son­upp­gif­ter de anger i sin använ­dar­pro­fil. Alla använ­da­re kan se, redi­ge­ra eller rade­ra sina per­son­upp­gif­ter när som helst (med undan­ta­get att de inte kan änd­ra sitt använ­dar­namn). Även webb­plat­sens admi­nist­ra­tö­rer kan se och redi­ge­ra den­na information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett kon­to eller har skri­vit någ­ra kom­men­ta­rer på den­na webb­plats kan du begä­ra en export­fil med de per­son­upp­gif­ter vi har om dig, inklu­si­ve alla upp­gif­ter du har gett oss. Du kan ock­så begä­ra att vi tar bort alla per­son­upp­gif­ter vi har om dig. Det­ta omfat­tar inte even­tu­el­la upp­gif­ter som vi är tvung­na att spa­ra av admi­nist­ra­ti­va, lega­la eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kom­men­ta­rer från besö­ka­re kanske kon­trol­le­ras via en auto­ma­ti­se­rad tjänst för detek­te­ring av skräppost.

Kontaktinformation

Anders Thors — anders.thors@polypoint.com — +358–44–781 7617

Johan Gran­holm — johan.granholm@polypoint.com — +358–50–379 2989