Rakennustekninen suunnittelu

Tar­jo­am­me talo­tek­ni­i­kan koko­nais­su­un­nit­telua sekä osa­su­un­nit­telua niin uudisra­ken­ta­mi­ses­sa kuin kor­jausra­ken­ta­mi­ses­sa. Suu­rem­pi­en kiin­te­i­stö­jen suun­nit­telu­to­i­met ovat yhtä ter­ve­tul­lei­ta kuin pien­ten kiin­te­i­stö­jen suun­nit­telu­tehtävät; oma­ko­ti­ta­lot, ker­rosta­lot, lii­ke­ki­in­te­i­stöt ja teol­li­su­us­hal­lit.

Laa­jaan asi­a­kas­kun­taam­me kuu­lu­vat yksi­ty­ishen­kilö­i­tä, yri­tyk­siä, kun­tia ja kau­pun­ke­ja. Pyrim­me luo­maan pit­kä­ai­ka­i­sia asi­a­kas­suh­te­i­ta tiivin yhte­i­styön avul­la.

LVI suunnittelu

• Läm­mi­ty­sjär­jes­tel­mät
• Vesi- ja vie­mä­ri­lait­te­isto
• Ilman­vaihto­tek­ni­ik­ka ja ‑jär­jes­tel­mät
• Auto­maa­tik­ka
• Ener­gi­a­to­distuk­set
• Jääh­dy­ty­sjär­jes­tel­mät
• Ener­gi­an opti­moin­ti
• Käytö­nai­ka­i­nen seu­ran­ta
• Ali­hankin­ta­tehtävät
• Sade­ve­sijär­jes­tel­mät
• Vie­mä­rijär­jes­tel­mät
• Pako­kaa­sun poisto­jär­jes­tel­mät

Sähkösuunnittelu

• Valaistus
• Pisto­ra­si­at ja voi­ma­vir­ta­ryh­mät
• Data- ja heik­ko­vir­ta­so­vel­luk­set
• Tur­va­jär­jes­tel­mät, palo­hälyt­ti­met, mur­to, kulun­val­von­ta- ja luki­tu­sjär­jes­tel­mät

Talotekniikan suunnittelu

• Pää­su­un­nit­telu
• Raken­ta­mi­nen
• Raken­nuslu­pa-asi­a­kir­jat