RAKENNUSTEKNISETPALVELUT

Uudisra­ken­nus — saneeraus:

Kaik­ki onnistuu!

LVI suunnittelu

 • Läm­mi­ty­sjär­jes­tel­mät
 • Vesi- ja viemärilaitteisto
 • Ilman­vaihto­tek­ni­ik­ka ja ‑jär­jes­tel­mät
 • Auto­ma­ti­ik­ka
 • Ener­gi­a­to­distuk­set
 • Ener­gi­an optimointi
 • Jääh­dy­ty­sjär­jes­tel­mät
 • Käytö­nai­ka­i­nen seuranta
 • Ali­hankin­ta­tehtävät
 • Sade­ve­sijär­jes­tel­mät
 • Vie­mä­rijär­jes­tel­mät

Sähkösuunnittelu

 • Tur­va­jär­jes­tel­mät
 • Palo­hälyt­ti­met
 • Mur­to­jär­jes­tel­mät
 • Kulun­val­von­ta- ja lukitusjärjestelmät
 • Valaistus
 • Pisto­ra­si­at ja voimavirtaryhmät
 • Data- ja heikkovirtasovellukset

Talotekniikan suunnittelu

 • Pää­su­un­nit­telu
 • Raken­ta­mi­nen
 • Raken­nuslu­pa-asi­a­kir­jat