RAKENNUSTEKNINEN SUUNNITTELU

RAKENNUSTEKNINEN SUUNNITTELU

Tar­jo­am­me talo­tek­ni­i­kan koko­nais­su­un­nit­telua sekä osa­su­un­nit­telua niin uudisra­ken­ta­mi­ses­sa kuin korjausrakentamisessa.

Meidän palvelut

LVI suunnittelu

Läm­mi­ty­sjär­jes­tel­mät, ilman­vaihto­tek­ni­ik­ka, auto­ma­ti­ik­ka jne. 

Sähkösuunnittelu

Pisto­ra­si­at ja voi­ma­vir­ta­ryh­mät, tur­va­jär­jes­tel­mät, valaistus jne.

Talotekniikan suunnittelu

pää­su­un­nit­telu, raken­ta­mi­nen ja rakennuslupa-asiakirjat

Tarvitsetko rakennusteknistä suunnittelua? Älä epäröi — ota yhteyttä

Tarvitsetko rakennusteknistä suunnittelua? Älä epäröi — ota yhteyttä

Yksikään projekti ei ole liian iso tai liian pieni

Suu­rem­pi­en kiin­te­i­stö­jen suun­nit­telu­to­i­met ovat yhtä ter­ve­tul­lei­ta kuin pien­ten kiin­te­i­stö­jen suun­nit­telu­tehtävät; oma­ko­ti­ta­lot, ker­rosta­lot, lii­ke­ki­in­te­i­stöt ja teollisuushallit.

Laa­jaan asi­a­kas­kun­taam­me kuu­lu­vat yksi­ty­ishen­kilö­i­tä, yri­tyk­siä, kun­tia ja kau­pun­ke­ja. Pyrim­me luo­maan pit­kä­ai­ka­i­sia asi­a­kas­suh­te­i­ta tiivin yhte­i­styön avulla.
Laa­jaan asi­a­kas­kun­taam­me kuu­lu­vat yksi­ty­ishen­kilö­i­tä, yri­tyk­siä, kun­tia ja kau­pun­ke­ja. Pyrim­me luo­maan pit­kä­ai­ka­i­sia asi­a­kas­suh­te­i­ta tiivin yhte­i­styön avulla.

vuoden kokemus

valmistuneet hankkeet

Uusimmat hankkeet

Purmo skola och bibliotek

Uudisra­ken­nus

Säh­kö­su­un­nit­telu — IFC projekti

Raken­nus­sa­jan tehtävä: SÄH ja LVIA val­von­ta, raken­nust­ta­jan asiantuntija

JNT shop

Tek­ni­ik­ka ja saneeraus

Tehtävä: LVIA ja SÄH

Ima­gon vas­taa­vat rat­ka­is­ut — joka­i­ses­sa yksityiskohdassa

Pedersheim vanhainkoti

Sane­e­raus

Ilmas­ti­o­in­ti perusparan­nus lämmöntalteenotolla

Tehtävä: Kyl­mä­su­un­nit­telu SÄH ja automaatio