Byggnadsteknisk planering

Vi erbju­der hela pla­ne­rings­pa­ket med ock­så delupp­drag för nybygg­na­tion såväl som för sane­ring. Pla­ne­rings­upp­drag för stör­re fas­tig­he­ter är lika väl­kom­na som pla­ne­rings­upp­drag för mind­re fas­tig­he­ter; egna­hems­hus, hög­hus, affärs­fas­tig­he­ter samt indu­stri­hal­lar.

Till vår omfat­tan­de kund­krets hör bland annat pri­vat­per­so­ner, före­tag, kom­mu­ner och städer.Vi strä­var efter att byg­ga lång­sik­ti­ga kund­re­la­tio­ner genom nära sam­ar­be­te.

VVS-planering

• Vär­me­sy­stem
• Vat­ten och avlopp
• Ven­ti­la­tion
• Auto­ma­tik
• Ener­gi­cer­ti­fi­kat
• Kyl­sy­stem
• Ener­gi­op­ti­me­ring
• Över­vak­ning
• Under­le­ve­ran­törsupp­drag
• Regn­vat­ten­sy­stem
• Drä­ne­rings­sy­stem
• Avgas­sy­stem

El-planering

• Belys­ning­ar
• Uttag och kraft­ströms­grup­per
• Data och svag­strömsap­pli­ka­tio­ner
• Säker­hets­sy­stem, brand­larm, inbrotts‑, pas­sage- och lås­sy­stem

Husteknisk planering

• Huvud­pla­ne­ring
• Kon­truk­tion
• Bygg­lovs­hand­ling­ar