BYGGNADSTEKNISK PLANERING

BYGGNADSTEKNISK PLANERING

Vi erbju­der hela pla­ne­rings­pa­ket med ock­så delupp­drag för nybygg­na­tion såväl som för sanering.

Våra tjänster

VVS-planering

bl.a vär­me­sy­stem, ven­ti­la­tion och automatik

Elplanering

bl.a uttag och kraft­ströms­grup­per, säker­hets­sy­stem och belysning 

Husteknisk planering

huvud­pla­ne­ring, kon­struk­tion och bygglovshandlingar

I behov av byggnadsteknisk planering? Tveka inte — ta kontakt

I behov av byggnadsteknisk planering? Tveka inte — ta kontakt

Inga projekt är för stora eller för små

Pla­ne­rings­upp­drag för stör­re fas­tig­he­ter är lika väl­kom­na som pla­ne­rings­upp­drag för mind­re fas­tig­he­ter; egna­hems­hus, hög­hus, affärs­fas­tig­he­ter samt industrihallar.

Till vår omfat­tan­de kund­krets hör bland annat pri­vat­per­so­ner, före­tag, kom­mu­ner och städer.Vi strä­var efter att byg­ga lång­sik­ti­ga kund­re­la­tio­ner genom nära samarbete.

Till vår omfat­tan­de kund­krets hör bland annat pri­vat­per­so­ner, före­tag, kom­mu­ner och städer.Vi strä­var efter att byg­ga lång­sik­ti­ga kund­re­la­tio­ner genom nära samarbete.

år av erfarenhet

färdiga projekt

Senaste projekten

Purmo skola och bibliotek

Nybygg­na­tion

Elpla­ne­ring — IFC projekt

Upp­drag: Över­vak­ning av el och VVS samt bistå bygg­her­ren med tek­nisk sakkunskap

JNT shop

Tek­nik och sanering

Upp­drag: VVS- och elplanering

Det spe­ci­el­la med det­ta pro­jekt var att hit­ta lös­ning­ar som mot­sva­ra­de ima­gen in i enskil­da detaljer.

Pedersheim åldringshem

Sane­ring

Grund­för­bätt­ring av ventilation

Upp­drag: Kyl­nings­pla­ne­ring och automation