MARIN PLANERING

Vi har en lång erfa­ren­het från båt­in­du­strin. Allt sedan bola­get bil­da­des har vi leve­re­rat väl fun­ge­ran­de pla­ne­ring­ar åt bland annat OQS — Oce­an Qua­li­ty Systems, Bal­tic Yachts och Nautor’s Swan.

Poly­Point är en av grun­dar­na och delä­ga­re i före­ta­get OQS. Till­sam­mans med en av värl­dens ledan­de båt­de­sig­ners, Ger­mán Frers, och övri­ga delä­gar­na utveck­las fle­ra model­ler av den inno­va­ti­va Oce­an Explo­rer kata­ma­ra­nen. Oce­an Explo­rer står för ele­gans, trygg­het och pre­stan­da. Till­verk­ning­en sker i erfar­na och pro­fes­sio­nel­la nät­verk i Jakob­stads regionen.

 

TJÄNStER

VVS-planering

• Vär­me­sy­stem
• Vat­ten- och avlopps­sy­stem
• Ven­ti­la­tions­sy­stem
• Kyl­sy­stem
• Bräns­le­sy­stem
• Avgas­sy­stem
• Luftkonditionering

VVS-planering

• Vär­me­sy­stem
• Vat­ten- och avlopps­sy­stem
• Ven­ti­la­tions­sy­stem
• Kyl­sy­stem
• Bräns­le­sy­stem
• Avgas­sy­stem
• Luftkonditionering

VVS-planering

• Vär­me­sy­stem
• Vat­ten- och avlopps­sy­stem
• Ven­ti­la­tions­sy­stem
• Kyl­sy­stem
• Bräns­le­sy­stem
• Avgas­sy­stem
• Luftkonditionering

Tillverkningsritningar för mekanisk konstruktion

• Vat­ten- och bräns­le­tan­kar
• Tunn­plåts­rit­ning­ar
• Lay­out pla­ne­ring av båt och motor­rum
• Inredningsplanering

Tillverkningsritningar för mekanisk konstruktion

• Vat­ten- och bräns­le­tan­kar
• Tunn­plåts­rit­ning­ar
• Lay­out pla­ne­ring av båt och motor­rum
• Inredningsplanering

Tillverkningsritningar för mekanisk konstruktion

• Vat­ten- och bräns­le­tan­kar
• Tunn­plåts­rit­ning­ar
• Lay­out pla­ne­ring av båt och motor­rum
• Inredningsplanering