Polypoint’s webbplats använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen och för att samla in statistik.

Använd­ning av kakor

På webb­plat­sen polypoint.com används kakor för att för­bätt­ra användarupplevelsen.

En kaka (coo­kie) är en liten text­fil som spa­ras till­fäl­ligt på använ­da­rens hård­disk. Kakor används på näs­tan alla webb­plat­ser och webb­plat­ser­na fun­ge­rar inte nöd­vän­digt­vis som de ska utan kakor.

Kakan inne­hål­ler en spe­ci­fi­ce­ran­de beteck­ning som ska­pas slump­mäs­sigt, med vil­ken vi kan iden­ti­fi­e­ra din dator och sam­la in infor­ma­tion om vil­ka sidor och funk­tio­ner du använ­der med din webbläsare.

Kakor och statistik

Vi använ­der pro­gram­met Goog­le Ana­ly­tics för att sam­la in data om hur webb­plat­sen används. Med hjälp av des­sa data kan vi ska­pa en upp­fatt­ning om vad använ­dar­na vill ha och hur vi på bäs­ta sätt ska kun­na leve­re­ra de upp­gif­ter som använ­dar­na behöver.

Vi kopp­lar inte någ­ra data från Goog­le Ana­ly­tics till något annat, och vi för­va­rar inte någon Goog­le Ana­ly­tics-infor­ma­tion offline.

Du kan lära dig om Goog­le Ana­ly­tics sek­re­tes­spo­li­cy här och avstänga av Goog­le Ana­ly­tics helt [google_analytics_optout]genom att klic­ka här.[/google_analytics_optout]

Face­book, Twit­ter, Instagram, Youtu­be och andra

Gemen­samt med gans­ka myc­ket var­je webb­plats idag använ­der vi soci­a­la medi­er ‑coo­ki­es från webb­plat­ser som Face­book, Twit­ter, Instagram och Youtu­be m.fl.

Åter­i­gen, om du är utlog­gad från Face­book, Twit­ter, Instagram, Youtu­be eller and­ra, har de inte någon per­son­lig infor­ma­tion om dig. Eftersom det inte är per­son­lig infor­ma­tion, frå­gar vi dig inte spe­ci­fikt om sam­tyc­ke att använ­da den.

När du är inlog­gad på Face­book, Twit­ter, Instagram, Youtu­be och lik­nan­de tjäns­ter, vet de när du besö­ker POLYPOINT.COM, lik­som alla and­ra webb­plat­ser som ock­så använ­der deras tjäns­ter. Du god­kän­ner det­ta när du log­gar in på Face­book, Twit­ter, Instagram, Youtu­be eller Goog­le och det är fol­ket där som har dina per­son­upp­gif­ter. Vi kan inte se något av det.

För­hind­ra och rade­ra kakor

Du kan för­hind­ra använd­ning­en av kakor på din dator genom att änd­ra inställ­ning­ar­na i din webb­lä­sa­re. Inställ­ning­ar­nas läge beror på webb­lä­sa­ren. Det är dock bra att läg­ga mär­ke till att många funk­tio­ner och tjäns­ter för­ut­sät­ter att webb­plat­sen spa­rar de val som du gjort. Om du inte tillå­ter kakor, kan du inte nöd­vän­digt­vis använ­da alla funk­tio­ner och tjänster.

Kakor­na kan rade­ras en och en eller på en gång i alla webb­lä­sa­re. Rade­rings­funk­tio­nens läge beror på webb­lä­sa­ren. Via län­kar­na nedan får du anvis­ning­ar om inställ­ning­ar­na i din webb­lä­sa­re. Om du använ­der fle­ra oli­ka webb­lä­sa­re ska du kom­ma ihåg att rade­ra kakor­na från dem alla.

Rade­ra coo­ki­es / Micro­soft Edge

Rade­ra coo­ki­es / Goog­le Chrome

Rade­ra coo­ki­es / Mozil­la Firefox

Rade­ra coo­ki­es / Opera