OM POLYPOINT

Ta del av våra visio­ner och det som under 22 år for­mat vår verk­sam­het till dagens nivå

Våra visioner

Med PolyPoint lyckas projekten

  • Sane­ring och nybyggnation

  • Pla­ne­ring­ens omfatt­ning är bestäl­la­rens beslut

  • Vi sam­ar­be­tar enkelt

 

 

Värderingar och målsättningar

  •  Det vi pla­ne­rar ska ock­så fun­ge­ra i praktiken

  • Vi ger inga tom­ma löften

  • Kun­dens för­del är vår för­del, vi är inte bund­na till leve­ran­tö­rer eller ent­re­pre­nö­rer — vi är enbart bund­na till våra kunder

 

 

Vår historia

Poly­point grun­da­des år 1998 som ett pro­gram­va­ru­fö­re­tag. Bola­gets verk­sam­het var då att över­sät­ta och utveck­la den svens­ka ver­sio­nen av det inhems­ka cad-pro­gram­met JCAD.

 

Under de tidi­ga åren ver­ka­de Poly­Point ock­så som nära sam­ar­bets­part­ner med ”Enhe­ten för fort­bild­ning och utveck­lings­tjäns­ter” vid dåva­ran­de Svens­ka Yrkes­hög­sko­lan i Vasa (nuva­ran­de Yrkes­hög­sko­lan Novia) genom att ord­na många kur­ser och dataskol­ning­ar inom oli­ka 2D och 3D cad-pro­gram, Micro­soft Office mm. Tack vare skol­ning­ar­na bör­ja­de det dyka upp för­fråg­ning­ar på tek­nis­ka kon­sult­tjäns­ter från bland annat kurs­del­ta­ga­re men även från annat håll när bola­get blev mera känt.

 

Vid mil­len­ni­e­skif­tet bör­ja­de bola­gets verk­sam­het änd­ras och mera över­gå till ett tek­niskt kon­sult­fö­re­tag. Redan då bör­ja­de vi erbju­da pla­ne­rings­tjäns­ter åt våra kun­der inom bygg­nads­tek­nik, anlägg­nings­tek­nik, eltek­nik, VVS-tek­nik och bygg­nads­au­to­ma­tion samt data­tek­nik. Till först var det främst sane­rings­pro­jekt, men med väx­an­de erfa­ren­het tog vi oss ock­så an pla­ne­ring av nybygg­nads­pro­jekt. Vårt mot­to att allt går att fås från under sam­ma tak på ett effek­tivt sätt fick sitt fot­fäs­te här.

 

Under sena­re år har vår huvud­in­rikt­ning bli­vit el‑, VVS-tek­nik och bygg­nads­au­to­ma­tion, men vi erbju­der fort­sätt­nings­vis även tjäns­ter inom bland annat bygg­nads­pla­ne­ring. I dagens läge består vår kund­krets mesta­dels av bygg­fir­mor, kom­mu­ner, dis­po­nent­by­rå­er och offent­ligt byg­gan­de men även mind­re pro­jekt är givet­vis välkomna.

 

Ända från bola­gets start har vi sam­ti­digt ock­så varit verk­sam­ma inom båt­in­du­strin som under­le­ve­ran­tör av bland annat VVS-pla­ne­ring, lay­out pla­ne­ring av kom­po­nen­ter i hela båten samt maskin­rum, tank­pla­ne­ring  och inred­nings­pla­ne­ring åt fle­ra av regi­o­nens mest kän­da båt­till­ver­ka­re. Vi är även stol­ta ini­ti­a­tiv­ta­ga­re och med­grun­da­re till före­ta­get Oce­an Qua­li­ty Systems som grun­da­des 2010 och till­ver­kar segel­ka­ta­ma­ra­ner inom lyx­seg­men­tet i stor­le­ken 60 och större.